Wed, 12 May 2021 16:39:56 +0800 https://www.cens.com 集财实业有限公司 最新产品列表 集财实业有限公司 https://www.cens.com 集财实业有限公司 www.CENS.com Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 套管 两片夹 两片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110793.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 套管 兰花夹 兰花夹
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 长度 2” 到 6” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110799.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 套管 三片夹 三片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110794.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 套管 四片夹 四片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110796.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 套管 内锌外铅 内锌外铅
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110797.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 套管 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110798.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 套管 锤钉 锤钉
尺寸3/16, 1/4 长度 7/8” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110792.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 套管 铅管 铅管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 长度 3/4” 到 1-1/2 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110800.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 套管 塑胶锤钉 塑胶锤钉
头部: 香菇头, 圆头, 平头 尺寸 3/16, 1/4 长度 3/4” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110801.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 套管 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110802.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 特殊壁虎 两片夹 两片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110793.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 特殊壁虎 兰花夹 兰花夹
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 长度 2” 到 6” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110799.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 特殊壁虎 三片夹 三片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110794.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 特殊壁虎 四片夹 四片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110796.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 特殊壁虎 内锌外铅 内锌外铅
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110797.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 特殊壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110798.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 特殊壁虎 锤钉 锤钉
尺寸3/16, 1/4 长度 7/8” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110792.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 特殊壁虎 铅管 铅管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 长度 3/4” 到 1-1/2 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110800.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 特殊壁虎 塑胶锤钉 塑胶锤钉
头部: 香菇头, 圆头, 平头 尺寸 3/16, 1/4 长度 3/4” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110801.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 特殊壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110802.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 套筒壁虎 两片夹 两片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110793.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 套筒壁虎 兰花夹 兰花夹
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 长度 2” 到 6” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110799.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 套筒壁虎 三片夹 三片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110794.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 套筒壁虎 四片夹 四片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110796.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 套筒壁虎 内锌外铅 内锌外铅
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110797.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 套筒壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110798.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 套筒壁虎 锤钉 锤钉
尺寸3/16, 1/4 长度 7/8” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110792.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 套筒壁虎 铅管 铅管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 长度 3/4” 到 1-1/2 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110800.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 套筒壁虎 塑胶锤钉 塑胶锤钉
头部: 香菇头, 圆头, 平头 尺寸 3/16, 1/4 长度 3/4” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110801.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 套筒壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110802.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 塑胶壁虎 两片夹 两片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110793.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 塑胶壁虎 兰花夹 兰花夹
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 长度 2” 到 6” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110799.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 塑胶壁虎 三片夹 三片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110794.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 塑胶壁虎 四片夹 四片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110796.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 塑胶壁虎 内锌外铅 内锌外铅
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110797.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 塑胶壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110798.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 塑胶壁虎 锤钉 锤钉
尺寸3/16, 1/4 长度 7/8” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110792.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 塑胶壁虎 铅管 铅管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 长度 3/4” 到 1-1/2 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110800.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 塑胶壁虎 塑胶锤钉 塑胶锤钉
头部: 香菇头, 圆头, 平头 尺寸 3/16, 1/4 长度 3/4” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110801.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 塑胶壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110802.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 中空壁虎 两片夹 两片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110793.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 中空壁虎 兰花夹 兰花夹
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 长度 2” 到 6” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110799.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 中空壁虎 三片夹 三片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110794.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 中空壁虎 四片夹 四片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110796.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 中空壁虎 内锌外铅 内锌外铅
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110797.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 中空壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110798.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 中空壁虎 锤钉 锤钉
尺寸3/16, 1/4 长度 7/8” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110792.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 中空壁虎 铅管 铅管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 长度 3/4” 到 1-1/2 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110800.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 中空壁虎 塑胶锤钉 塑胶锤钉
头部: 香菇头, 圆头, 平头 尺寸 3/16, 1/4 长度 3/4” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110801.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 中空壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110802.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 膨胀壁虎 两片夹 两片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110793.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 膨胀壁虎 兰花夹 兰花夹
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 长度 2” 到 6” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110799.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 膨胀壁虎 三片夹 三片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110794.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 膨胀壁虎 四片夹 四片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110796.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 膨胀壁虎 内锌外铅 内锌外铅
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110797.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 膨胀壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110798.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 膨胀壁虎 锤钉 锤钉
尺寸3/16, 1/4 长度 7/8” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110792.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 膨胀壁虎 铅管 铅管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 长度 3/4” 到 1-1/2 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110800.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 膨胀壁虎 塑胶锤钉 塑胶锤钉
头部: 香菇头, 圆头, 平头 尺寸 3/16, 1/4 长度 3/4” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110801.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 膨胀壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110802.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 尼龙壁虎 两片夹 两片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110793.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 尼龙壁虎 兰花夹 兰花夹
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 长度 2” 到 6” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110799.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 尼龙壁虎 三片夹 三片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110794.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 尼龙壁虎 四片夹 四片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110796.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 尼龙壁虎 内锌外铅 内锌外铅
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110797.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 尼龙壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110798.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 尼龙壁虎 锤钉 锤钉
尺寸3/16, 1/4 长度 7/8” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110792.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 尼龙壁虎 铅管 铅管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 长度 3/4” 到 1-1/2 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110800.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 尼龙壁虎 塑胶锤钉 塑胶锤钉
头部: 香菇头, 圆头, 平头 尺寸 3/16, 1/4 长度 3/4” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110801.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 尼龙壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110802.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 固定器 (壁虎) 两片夹 两片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110793.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 固定器 (壁虎) 兰花夹 兰花夹
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 长度 2” 到 6” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110799.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 固定器 (壁虎) 三片夹 三片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110794.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 固定器 (壁虎) 四片夹 四片夹
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110796.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 固定器 (壁虎) 内锌外铅 内锌外铅
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110797.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 固定器 (壁虎) 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110798.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 固定器 (壁虎) 锤钉 锤钉
尺寸3/16, 1/4 长度 7/8” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110792.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 固定器 (壁虎) 铅管 铅管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 长度 3/4” 到 1-1/2 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110800.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 固定器 (壁虎) 塑胶锤钉 塑胶锤钉
头部: 香菇头, 圆头, 平头 尺寸 3/16, 1/4 长度 3/4” 到 3” 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110801.html 集财实业有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 固定器 (壁虎) P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多内容]]>
https://www.cens.com/cens/html/gb/product/product_main_110802.html 集财实业有限公司