cens logo

龍門式磨床 | 磨床:

SGS-ST6030PNC-ST20030PNC

雙頭超大型龍門成型及平面磨床

雙頭超大型龍門成型及平面磨床

3000 x 6000mm-3000 x 20,000mm

SGS-1512-6012AHD/PNC

單頭龍門型平面磨床

單頭龍門型平面磨床

1200 x1500mm-1200x6000mm

公司名稱: 向輝實業股份有限公司
電話: 886-3-490-5015
傳真: 886-3-490-2827

發送詢問函給廠商