Mon, 2 Aug 2021 14:10:02 +0800 https://www.cens.com 集財實業有限公司 最新產品列表 集財實業有限公司 https://www.cens.com 集財實業有限公司 www.CENS.com Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 套管 兩片夾 兩片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110793.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 套管 蘭花夾 蘭花夾
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 長度 2” 到 6” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110799.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 套管 三片夾 三片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110794.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 套管 四片夾 四片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110796.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 套管 內鋅外鉛 內鋅外鉛
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110797.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 套管 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110798.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 套管 錘釘 錘釘
尺寸3/16, 1/4 長度 7/8” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110792.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 套管 鉛管 鉛管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 長度 3/4” 到 1-1/2 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110800.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 套管 塑膠錘釘 塑膠錘釘
頭部: 香菇頭, 圓頭, 平頭 尺寸 3/16, 1/4 長度 3/4” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110801.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 套管 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110802.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 特殊壁虎 兩片夾 兩片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110793.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 特殊壁虎 蘭花夾 蘭花夾
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 長度 2” 到 6” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110799.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 特殊壁虎 三片夾 三片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110794.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 特殊壁虎 四片夾 四片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110796.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 特殊壁虎 內鋅外鉛 內鋅外鉛
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110797.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 特殊壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110798.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 特殊壁虎 錘釘 錘釘
尺寸3/16, 1/4 長度 7/8” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110792.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 特殊壁虎 鉛管 鉛管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 長度 3/4” 到 1-1/2 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110800.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 特殊壁虎 塑膠錘釘 塑膠錘釘
頭部: 香菇頭, 圓頭, 平頭 尺寸 3/16, 1/4 長度 3/4” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110801.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 特殊壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110802.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 套筒壁虎 兩片夾 兩片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110793.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 套筒壁虎 蘭花夾 蘭花夾
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 長度 2” 到 6” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110799.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 套筒壁虎 三片夾 三片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110794.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 套筒壁虎 四片夾 四片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110796.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 套筒壁虎 內鋅外鉛 內鋅外鉛
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110797.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 套筒壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110798.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 套筒壁虎 錘釘 錘釘
尺寸3/16, 1/4 長度 7/8” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110792.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 套筒壁虎 鉛管 鉛管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 長度 3/4” 到 1-1/2 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110800.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 套筒壁虎 塑膠錘釘 塑膠錘釘
頭部: 香菇頭, 圓頭, 平頭 尺寸 3/16, 1/4 長度 3/4” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110801.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 套筒壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110802.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 塑膠壁虎 兩片夾 兩片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110793.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 塑膠壁虎 蘭花夾 蘭花夾
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 長度 2” 到 6” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110799.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 塑膠壁虎 三片夾 三片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110794.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 塑膠壁虎 四片夾 四片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110796.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 塑膠壁虎 內鋅外鉛 內鋅外鉛
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110797.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 塑膠壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110798.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 塑膠壁虎 錘釘 錘釘
尺寸3/16, 1/4 長度 7/8” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110792.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 塑膠壁虎 鉛管 鉛管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 長度 3/4” 到 1-1/2 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110800.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 塑膠壁虎 塑膠錘釘 塑膠錘釘
頭部: 香菇頭, 圓頭, 平頭 尺寸 3/16, 1/4 長度 3/4” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110801.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 塑膠壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110802.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 中空壁虎 兩片夾 兩片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110793.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 中空壁虎 蘭花夾 蘭花夾
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 長度 2” 到 6” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110799.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 中空壁虎 三片夾 三片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110794.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 中空壁虎 四片夾 四片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110796.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 中空壁虎 內鋅外鉛 內鋅外鉛
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110797.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 中空壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110798.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 中空壁虎 錘釘 錘釘
尺寸3/16, 1/4 長度 7/8” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110792.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 中空壁虎 鉛管 鉛管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 長度 3/4” 到 1-1/2 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110800.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 中空壁虎 塑膠錘釘 塑膠錘釘
頭部: 香菇頭, 圓頭, 平頭 尺寸 3/16, 1/4 長度 3/4” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110801.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 中空壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110802.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 膨脹壁虎 兩片夾 兩片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110793.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 膨脹壁虎 蘭花夾 蘭花夾
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 長度 2” 到 6” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110799.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 膨脹壁虎 三片夾 三片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110794.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 膨脹壁虎 四片夾 四片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110796.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 膨脹壁虎 內鋅外鉛 內鋅外鉛
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110797.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 膨脹壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110798.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 膨脹壁虎 錘釘 錘釘
尺寸3/16, 1/4 長度 7/8” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110792.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 膨脹壁虎 鉛管 鉛管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 長度 3/4” 到 1-1/2 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110800.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 膨脹壁虎 塑膠錘釘 塑膠錘釘
頭部: 香菇頭, 圓頭, 平頭 尺寸 3/16, 1/4 長度 3/4” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110801.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 膨脹壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110802.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 尼龍壁虎 兩片夾 兩片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110793.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 尼龍壁虎 蘭花夾 蘭花夾
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 長度 2” 到 6” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110799.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 尼龍壁虎 三片夾 三片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110794.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 尼龍壁虎 四片夾 四片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110796.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 尼龍壁虎 內鋅外鉛 內鋅外鉛
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110797.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 尼龍壁虎 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110798.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 尼龍壁虎 錘釘 錘釘
尺寸3/16, 1/4 長度 7/8” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110792.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 尼龍壁虎 鉛管 鉛管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 長度 3/4” 到 1-1/2 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110800.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 尼龍壁虎 塑膠錘釘 塑膠錘釘
頭部: 香菇頭, 圓頭, 平頭 尺寸 3/16, 1/4 長度 3/4” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110801.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 尼龍壁虎 P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110802.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:12 +0800 固定器 (壁虎) 兩片夾 兩片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 Short and Long 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110793.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:29 +0800 固定器 (壁虎) 蘭花夾 蘭花夾
尺寸 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 長度 2” 到 6” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110799.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:15 +0800 固定器 (壁虎) 三片夾 三片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110794.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:18 +0800 固定器 (壁虎) 四片夾 四片夾
尺寸 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110796.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:22 +0800 固定器 (壁虎) 內鋅外鉛 內鋅外鉛
尺寸 8-32, 10-24, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110797.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:25 +0800 固定器 (壁虎) 中空壁虎 中空壁虎
尺寸 1/8, 3/16, 1/4 S L XL, SD, XSD. LD, XLD 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110798.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:09 +0800 固定器 (壁虎) 錘釘 錘釘
尺寸3/16, 1/4 長度 7/8” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110792.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:34 +0800 固定器 (壁虎) 鉛管 鉛管
尺寸 6-8, 10-14, 16-18 長度 3/4” 到 1-1/2 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110800.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:42 +0800 固定器 (壁虎) 塑膠錘釘 塑膠錘釘
頭部: 香菇頭, 圓頭, 平頭 尺寸 3/16, 1/4 長度 3/4” 到 3” 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110801.html 集財實業有限公司
Thu, 19 Apr 2012 16:23:45 +0800 固定器 (壁虎) P. C. I P. C. I
尺寸 10-24, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_110802.html 集財實業有限公司