Tue, 28 Jun 2022 07:43:44 +0800 https://www.cens.com 皇嘉金屬鑄造有限公司 最新產品列表 皇嘉金屬鑄造有限公司 https://www.cens.com 皇嘉金屬鑄造有限公司 www.CENS.com Thu, 15 Jul 2010 14:22:05 +0800 煞車鼓 — 日系中大貨車系列
型號: DI001
‧Models: EXZ, EXR, 340, 360, 71, 72, 81, 82
‧ID: 410mm, 8 holes
‧Height: 195mm
‧Brake surface: 162mm
‧Hub diameter: 230mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_89341.html 皇嘉金屬鑄造有限公司
Thu, 15 Jul 2010 14:21:59 +0800 煞車鼓 — 日系中大貨車系列
型號: DF001
‧Models: FV355, FV419, FU418, FU419, FP418, FV330
‧ID: 410mm
‧Height: 195mm
‧Brake surface: 162mm
‧Hub diameter: 215mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_89342.html 皇嘉金屬鑄造有限公司
Thu, 15 Jul 2010 14:21:51 +0800 煞車鼓 — 日系中大貨車系列
型號: DU001
‧Models: CW520, CK450, CD450
‧ID: 410mm, 8 holes
‧Height: 192mm
‧Brake surface: 160mm
‧Hub diameter: 240mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_89343.html 皇嘉金屬鑄造有限公司
Thu, 15 Jul 2010 14:21:43 +0800 煞車鼓 — 日系中大貨車系列
型號: DH001
‧Models: MCR, LFS, LSH, F: 6" (`94)
‧ID: 406mm, 10 holes
‧Height: 200mm
‧Brake surface: 156mm
‧Hub diameter: 230mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_89344.html 皇嘉金屬鑄造有限公司
Thu, 15 Jul 2010 14:21:35 +0800 煞車鼓 — 日系中大貨車系列
型號: DT003
‧Models: 13B, 15BF, BU102, 5.9T
‧ID: 320mm
‧Height: 106mm
‧Brake surface: 93mm
‧Hub diameter: 107mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_89345.html 皇嘉金屬鑄造有限公司
Thu, 15 Jul 2010 14:21:28 +0800 煞車鼓 — 日系中大貨車系列
型號: DD001
‧Models: SV26L, V22
‧ID: 320mm, 5 holes
‧Height: 128mm
‧Brake surface: 90mm
‧Hub diameter: 144mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_89346.html 皇嘉金屬鑄造有限公司
Thu, 15 Jul 2010 14:21:19 +0800 煞車鼓 — 日系中大貨車系列
型號: DM001
‧Models: T4000, T3500 (`90)
‧ID: 320mm, 5 holes
‧Height: 162mm
‧Brake surface: 100mm
‧Hub diameter: 145mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_89347.html 皇嘉金屬鑄造有限公司
Thu, 15 Jul 2010 14:25:15 +0800 煞車鼓 — 歐美拖板車系列
型號: DN001
‧Models: M112, SC112, 5"
‧ID: 413mm, 10 holes
‧Height: 220mm
‧Brake surface: 138mm
‧Hub diameter: 295mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_89348.html 皇嘉金屬鑄造有限公司
Thu, 15 Jul 2010 14:26:36 +0800 煞車鼓 — 歐美拖板車系列
型號: DV001/DN007
‧Models: F10
‧ID: 410mm, 12 holes
‧Height: 261mm
‧Brake surface: 194mm
‧Hub diameter: 282mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_89349.html 皇嘉金屬鑄造有限公司
Thu, 15 Jul 2010 14:27:44 +0800 煞車鼓 — 歐美拖板車系列
型號: DMB001/DN013
‧Models: 1813, MAN
‧ID: 420mm, 8 holes
‧Height: 225mm
‧Brake surface: 128mm
‧Hub diameter: 230mm 更多內容]]>
https://www.cens.com/cens/html/zh/product/product_main_89350.html 皇嘉金屬鑄造有限公司