• menu icon
cens logo
汽油过滤器
汽油过滤器

产品型号:FF-580A-FF-7019/8 AS DESCRIPTION 原产地:台湾

详细规格及用途描述

汽油过滤器
Fuel Filters
FF-580A-FF-7019/8 AS DESCRIPTION
A-11 FF-580A 3/8',3/8' FR:G6348/GF580A/GM:25121656
A-12 FF-580L 3/8',3/8' FR:G6612/GF580L
A-13 FF-580K FR:G6613/GF580K/GM:25121472
A-14 FFC-987 GF987/CR:4279987/CR:4279995/FR:G3895
A-15 FFC-898 GF898/CR4279898/FR:G3897
A-16 FF-5563 CR:4418560/CR:4443461/CR:4443462/FR:6563
A-17 FF-6566 5/16',5/16' CR:4443463/FR:G65566
A-18 FFC-472 5/16',5/16' CR:52018013/CR:4418772/CR:52004611
A-19 FFC-452 CR:4443452/CR:4418570/CR:4418571/FR:G6567
A-20 FF-7019/8 DODGE 92, 4638387/G7019 CHRYSLER 92'/4638390/G7332/4636686, 4682003/G7019/4636687, 4682004/G7018

相关产品
公司名称: 台湾美期有限公司
联络人: 刘先生
刘先生

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品