• menu icon
cens logo
半自动磨床(鞍座系列)
半自动磨床(鞍座系列)

产品型号:JL-618A/JL-2A618/JL-3A618/JL-818A/JL-2A818/JL-3A818/JL-2550AH/2550AHR/JL-3060AH/JL-4080AH/4080AHR 原产地:台湾

详细规格及用途描述


型号 618SA/2A618/3A618 818SA/2A818/3A818 3060AH JL-2550AH / JL-2550AHR JL-4080AH / JL-4080AHR
加工能力
工作台面积(WxL)(mm) 150x465 (6"x1/8") 200x465 (8"x18") 300x648 (12"x25.5") 250x500 (10" x 20") 400x800(16"x32")
工作台最大行程(前后 * 左右)(mm) 175X372(7"x15.2") 205x472(8"x18.8") 380x680(15"x27") 270x550 (10.8" x22") 450x860 (18"x34.4")
最大研磨面积(mm) 150x465 (6"x18") 200x450 (8"x18") 300x600 (12"x24") 250x500 (10" x 20") 400x800(16"x32")
主轴中心至工作台面最大距离(mm) 450 mm(18") 450 mm(18") 600 mm(24") 500 mm(20") [加高:600 mm (24") 选购] 550 mm(22") [加高:650 mm (26") 选购]
工作台最大荷重重量 (kgs) - - - 250 400
左右进给
工作台速度 (无段变速) 3~25m/min(120"~1000"/min) 3~25m/min(120"~1000"/min) 5~23m/min(200"~920"/min) 5~25m/min (200"~1000"/min) 5~25m/min (200"~1000"/min)
工作台滑道 一 V 型一平轨道 一 V 型一平轨道 一 V 型一平轨道 一 V 型一平轨道 一 V 型一平轨道
前后进给
自动前后进给量 大约 0.1mm~5mm(2A)(0.004"~0.8") 0.1mm~5mm(2A)(0.004"~0.8") 0.1mm~5.5mm (0.004"~0.22") 手动 (H 机型),0.1~12 (AH 机型) 0.5mm~20mm (0.02"~0.8")
自动快速进给 大约 (mm/min)
60Hz 1300(52")mm/min 1300(52")mm/min 1400(56")mm/min 1100(44")mm/min 1100(44")mm/min
50Hz 1100(44"")mm/min 1100(44"")mm/min 1200(48")mm/min 900(36")mm/min 900(36")mm/min
手轮进给量
每转 1 5mm(0.1") 5mm(0.1") 5mm(0.1") 5mm(0.1") 5mm(0.1")
每刻度 1 0.02mm(0.0005") 0.02mm(0.0005") 0.02mm(0.0005") 0.02mm(0.0005") 0.02mm(0.0005")
前后微调进给量 (选配)
每转 1 0.1mm(0.002") 0.1mm(0.002") 0.1mm(0.002") 0.1mm(0.002") 0.1mm(0.002")
每刻度 1 0.001mm(0.00005") 0.001mm(0.00005") 0.001mm(0.00005") 0.001mm(0.00005") 0.001mm(0.00005")
上下进给
砂轮快速进给
60HZ 180(7.2")mm/min(3A) 180(7.2")mm/min(3A) AH 420(350)mm/min(16.8")(14") 550mm/min (22"/min) 260mm/min (10.4"/min)
50HZ 150(6")mm/min 150(6")mm/min ATD 280(230)mm/min(11.2")(9.2") 450mm/min (18"/min) 220mm/min (8.8"/min)
手轮进给量
每转 1 1mm(0.05") 1mm(0.05") 2mm(0.08") 2mm(0.08") 2mm(0.08")
每刻度 1 0.005mm(0.00002") 0.005mm(0.00002") 0.01mm(0.0004") 0.01mm(0.0004") 0.01mm(0.0004")
上下微调进给量 (选配)
每转 1 0.02mm(0.001") 0.02mm(0.001") 0.04mm(0.0016") 0.04mm(0.0016") 0.04mm(0.0016")
每刻度 1 0.0005mm(0.00005") 0.0005mm(0.00005") 0.0005mm(0.00005") 0.001mm(0.00005") 0.001mm(0.00005")
砂轮
主轴转速
60Hz(rpm) 3500R.P.M 3500R.P.M 1750R.P.M 3500R.P.M 1750R.P.M
50Hz(rpm) 2900 R.P.M 2900 R.P.M 1750 R.P.M 2900 R.P.M 1450 R.P.M
砂轮尺寸
(外径 * 厚度 * 内径)(mm) 180X13X31.75(7.2"X0.5"X1.25") 180X13X31.75(7.2"X0.5"X1.25") 355x37.5x127(14.2"x1.5"x 5") 180X13X31.75(7.2"X0.5"X1.25") 405x50x127 (16"x2"x5")
马达
主轴马达 (HP*P) 1.5HPX2P 2HPx2P 5HPx4P 2HPx2P 5HPx4P
油压泵浦马达 (HP) 1HPx6P 1HPx6P 2HPx6P 1HPx6P 2HPx6P
自动前后进给马达 5RK-40A-S(2A.3A)(ATD:DC10SP) 5RK-40A-S(2A.3A)(ATD:DC10SP) 1/5HPX6P 1/5HPX6P 1/5HPX6P
砂轮头快速升降马达 (上下) 5RK-40A-S(2A.3A)(ATD:DC10SP) 5RK-40A-S(2A.3A)(ATD:DC10SP) 5RK-90A-S(AH),PK299-01A(ATD) 1/5HP (AHR) 1/5HP (AHR)
冷却泵浦 (选配) 1/8HP 1/8HP 1/8HP 1/8HP 1/8HP
噪音值
噪音值 dB (A) 低于 78dB (A) 以下 低于 78dB (A) 以下 低于 78dB (A) 以下 低于 78dB (A) 以下 低于 78dB (A) 以下
重 量
机器净重 / Kgs 1100(2420 lbs) 1280(2816 lbs) 2000(4400 lbs) 1350 3250
装箱毛重 / Kgs (1bs) 1200(2640 lbs) 1380(3060 lbs) 2300(5060 lbs) 1550 3500
尺寸
机台作业空间 (长 × 宽 x 高)(mm)
(LxWxH)(mm) 2300x1750(92"x70")) 2300x1750(92"x70")) 2600x2050(103"x81") 2650x1750(104"x72") 3000x2050(120"x81")
装箱尺寸 (长 x 宽 x 高)/cm
(L×W×H)/cm 224x136x210(90"x55"x84") 224x136x210(90"x55"x84") 224x136x210(90"x55"x84") 212x146x200 (85"x58.4"x80") 276x228x225

相关产品
公司名称: 准力机械股份有限公司
地址: 427 台中市潭子区大丰路一段240之1号
电话: 886-4-2534-9475 (Rep.)
传真: 886-4-2533-9001
E-Mail:
网址: www.joen-lih.com.tw
www.joenlih.com.tw
www.cens.com/joenlih

发送询问函给厂商

根据您浏览的商品,推荐您下列精选产品