cens logo

单冷水龙头:

不锈钢单冷前开龙头L型

不锈钢单冷前开龙头L型

KM-1007

同时也有不锈钢单冷前开龙头U型(KM-1008)可供选择

不锈钢长栓

不锈钢长栓

KM-4121 / KM-4121T / KM-4122

KM-4121 Cold Tap KM-4121T WASHING MACHINE TAP KM-4122 T...

不锈钢长栓(加长)

不锈钢长栓(加长)

KM-B22A / KM-B22B / KM- B22C

KM-B22A WASHING MACHINE TAP KM-B22B Cold Tap KM-B22C TWO WA...

不锈钢单冷壁式龙头L型

不锈钢单冷壁式龙头L型

KM-03AL

同时也有不锈钢单冷壁式龙头U型(KM-03AU)可供选择

公司名称: 山川兴业有限公司

发送询问函给厂商