CENS > 公司網頁 > 臺興機電工業有限公司

公司名稱:

臺興機電工業有限公司

聯絡人:

林政賢 (業務經理)
林輝榮 (總經理)

地址:

241 新北市三重區五谷王北街50巷121弄3號

電話:

886-2-2995-3966

傳真:

886-2-2995-7416

E-Mail:

發送詢問函給廠商

©1995-2006 Copyright China Economic News Service All Rights Reserved.