cens logo

D-Sub High Density | D-Sub 连接器:

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-15MM / HGCF-15MM (Full Pin)

Gender Changer, HD D-Sub 15-pin (Male / Male)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-15MF / HGCF-15MF (Full Pin)

Gender Changer, HD D-Sub 15-pin (Male / Female)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-15FF / HGCF-15FF (Full Pin)

Gender Changer, HD D-Sub 15-pin (Female / Female)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-26MM

Gender Changer, HD D-Sub 26-pin (Male / Male)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-26MF

Gender Changer, HD D-Sub 26-pin (Male / Female)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-26FF

Gender Changer, HD D-Sub 26-pin (Female / Female)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-44MM

Gender Changer, HD D-Sub 44-pin (Male / Male)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-44MF

Gender Changer, HD D-Sub 44-pin (Male / Female)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-44FF

Gender Changer, HD D-Sub 44-pin (Female / Female)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-62MM

Gender Changer, HD D-Sub 62-pin (Male / Male)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-62MF

Gender Changer, HD D-Sub 62-pin (Male / Female)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-62FF

Gender Changer, HD D-Sub 62-pin (Female / Female)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-78MM

Gender Changer, HD D-Sub 78-pin (Male / Male)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-78MF

Gender Changer, HD D-Sub 78-pin (Male / Female)

D-Sub High Density

D-Sub High Density

HGC-78FF

Gender Changer, HD D-Sub 78-pin (Female / Female)

公司名称: 鸿承科技股份有限公司
地址: 247 新北市芦洲区正和街95号
电话: 886-2-2288-3361
传真: 886-2-2282-9350
E-Mail:
网址: www.trusty-tec.com.tw
www.cens.com/trusty
www.cens.com/trusty-tech

发送询问函给厂商