• menu icon
cens logo

表面处理 | 其他螺丝扣件:

数控精密铣床加工

数控精密铣床加工

1A

详细规格,请参阅新颖精密官网 http://shinying-precision.com/tw/

数控精密铣床加工

数控精密铣床加工

2A

详细规格,请参阅新颖精密官网 http://shinying-precision.com/tw/

数控精密铣床加工

数控精密铣床加工

5A

详细规格,请参阅新颖精密官网 http://shinying-precision.com/tw/

公司名称: 新颖精密企业有限公司
联络人: 洪'S (业务)

发送询问函给厂商