• menu icon
cens logo

CNC複合式砲塔銑床:

CNC複合式砲塔銑床

CNC複合式砲塔銑床

DM-3VS-CNC Milling Machine

機型: DM-3VS-CNC 工作台尺寸: 254 x 1270mm T型槽(寬度 x 槽數 x 中心距離): 16 x 3 x 63....

公司名稱: 隆翰興業有限公司
地址: (office) 5F NO. 146-29 SEC. 1 DONGSHAN RD. TAICHUNG CITY 40647 TAIWAN
電話: 886-4-2437-5196
傳真: 886-4-2437-5149
E-Mail:
網址: www.dynawaytech.com
www.cens.com/dynawaytech

發送詢問函給廠商